Chris Sawyers

Chris Sawyers

chris.sawyers@ironmail.org

Schedule:

First Semester Second Semester
1A: Weights (fall) 1B: Weights (fall) 1A: Weights (spring) 1B: Weights (spring)
2A: Weights (fall) 2B: Weights (fall) 2A: Prep 2B: Prep
3A: Weights (fall) 3B: Flex 3A: Weights (spring) 3B: Flex
4A: Weights (fall) 4B: Weights (fall) 4A: Weights (spring) 4B: Weights (spring)
5A: Prep 5B: Prep 5A: Weights (spring) 5B: Weights (spring)