Jennie Grimes

Jennie Grimes

jennie.grimes@ironmail.org

Class Website

Schedule:

First Semester Second Semester
1A: Dance Company 1B: Dance 3 1A: Dance Company (cont.) 1B: Dance Conditioning 
2A:  2B: Dance Conditioning  2A: Dance 2 2B: Dance 1
3A: Dance 1 3B: Flex 3A: Beginning Social Dance 3B: Flex
4A: 4B:  4A:  4B: 
5A:  5B:  5A:  5B: