Spencer Davis

Spencer Davis

spencer.davis@ironmail.org

Schedule:

First Semester Second Semester
1A: Ceramics 2 1B: Ceramics 1 1A: Ceramics 1 1B: Ceramics 1
2A: Prep 2B: Ceramics 3 2A: Prep 2B: Ceramics 3 (cont.) 
3A: Ceramics 1 3B: Flex 3A: Ceramics 2 3B: Flex
4A: Ceramics 1 4B: Prep 4A: Ceramics 1 4B: Prep
5A: Ceramics 1 5B: Ceramics 1 5A: Ceramics 1 5B: Ceramics 2